Vad vet du egentligen?

Många av oss idag lever utefter en gammal världsbild, en föråldrad kunskap, och har inte tagit del av de nya tankegångarna och den nya forskningen.

 

 

De atomer som vi en gång troddes vara alltings byggstenar utgör bara 4 procent av universums massa, vilket gör att 96 procent ännu inte kan förklaras.

Den del av vårt synliga universum som har kartlagts är mycket liten, bara 0,1 procent av den sammanlagda volymen. 99,9 procent är alltjämt outforskat.

Evig inflation

I begynnelsen universum expanderade så snabbt att dess fördubblades på en sekund.

Evig inflation – fördubblingens effekt
Enligt Einsteins gravitationsteori kan en substans vars densitet inte kan sänkas genomgå en ”inflationsfas” så att dess storlek fördubblas med bestämda intervall. Den växer då från subatomär skala till att bli ofantligt mycket större än vårt observerbara universum på bråkdelen av en sekund och orsakar då själva smällen i Big Bang. Den upprepade fördubblingen sker i samtliga tre dimensioner, vilket innebär en fördubbling av diametern ger åtta gånger större volym.

I det här scenariot växte vårt nyfödda universum på ett sätt som påminner om hur du själv växte strax efter att du avlades, var och en av dina celler fördubblades i princip dagligen, vilket gjorde att ditt totala antal celler för varje dag ökade som serien 1, 2, 4, 8, 16 osv.

Till slut upphörde vårt nyfödda universums inflation, precis som din egen kropps exponentiella tillväxt med tiden övergick i en mer blygsam tillväxt.

En cell i din näsa har samma DNA som en cell i din tå för de har ett gemensamt ursprung; de har båda tillkommit genom på varandra följande fördubblingar av din allra första cell. Och avlägsna regioner av kosmos har snarlika egenskaper av samma skäl, för att de har ett gemensamt ursprung; de är producerade av på varandra följande fördubblingar av samma lilla gnutta inflationsmaterial.

Energi skapar materia

All energi som behövs för att skapa materia lånades från gravitationsfältet.

Universum fördubblar sin storlek gång på gång genom att utnyttja den energi det redan har för att låna ännu mer energi från gravitationsfältet. Universum skapar en skenbar storhet ur ingenting…

E = mc2
I formeln är c = 299 792 458 meter per sekund vilket motsvarar ljusets hastighet.
Man kan öka massan hos något genom att tillföra energi.
Exempelvis kan man göra ett gummiband något lite tyngre genom att sträcka ut det; man måste använda energi för att sträcka ut det och den energin överförs till gummibandet och ökar dess massa.


Mörk materia och mörk energi

Både mörk materia och mörk energi är osynliga, vilket betyder att de vägrar att samarbeta med ljuset och andra elektromagnetiska fenomen. Vi känner till dess existens bara genom deras gravitationsverkan.

Mörk energi kan passera genom vilken fysisk massa som helst och komma ut intakt på andra sidan.

Mörk materia bildar kluster, med det inte mörk energi. Mörk materia blir tunnare när den utvidgas, men det gör inte mörk energi. Mörk materia drar till sig, mörk energi stöter bort. Mörk materia bidrar till galaxbildningen, mörk energi motverkar den.