Esoterisk kunskap förmedlad av Ambres

Den modern vetenskapen stödjer Ambres esoteriska budskap.

Ambres syn på livet

Ambres har under 42 år förmedlat esoterisk kunskap om människan och verklighetens innersta natur. Denna kunskap har förmedlats på många olika sätt, av olika budbärare, för att nå ut till alla människor och Ambres är långt ifrån ensam.

Jag har lyssnat på Ambres under tio års tid och även tagit del av den moderna forskningens banbrytande upptäckter om verklighetens natur. Den esoteriska läran och den moderna vetenskapen förmedlar en helt ny förklaringsmodell hur verkligheten fungerar.

Vad består verkligheten av?

Vad är verkligt? Rymmer verkligheten mer än det vi uppfattar med blotta ögat? -Ja, svarade Platon för över 2000 år sedan. Platon menade att det vi kallar vardagens verklighet är lika begränsad och förvrängd som skuggorna i grottan.

-Är du redo att se bortom de förvrängda skuggorna och upptäcka verklighetens innersta natur? 

-Förbered dig på en logisk kullerbytta!

Ambres förmedlar esoterisk lära.

Ambres vill ta bort all mystik kring livet, döden och det han förmedlar. Han vill väcka upp den kunskap han hävdar att vi redan bär på. Han vill hjälpa oss minnas vilken formidabel kraftkälla vi har tillgång till och den kunskapen sprider sig nu som ringar på vattnet.

Ambres och vetenskapens syn på verkligheten.

Gammal värlsbild

Vi har primärt levt våra liv utefter att

 • världen är främst fysisk
 • det vi upplever finns även utanför oss
 • tiden är verklig och statisk
 • vi är offer för en redan skapad verklighet
 • tingen är döda
 • rymden mellan tingen är tomt
 • allt är åtskilt och separerat
 • vi inte kan påverka någoting utan görandet
 • vi lever och dör

Välkommen till en ny verklighetsuppfattning som till en början kan kännas som rena science fiction!


Ny världsbild

Den nya värlsbilden utifrån den esoteriska läran och moderna vetenskapen.

Ambres har bett de som lyssnar på hans budskap att försöka att ta emot den esoteriska kunskapen så öppet som möjligt. Att vi ska lägga åt sidan tidigare inlärda kunskaper och inte försöka förstå med intellektet utan i första hand lyssna med hjärtat. Ambres menar att den kunskapen han talar om vet vi egentligen redan men att vi inte kan nå den genom intellektet utan måste låta känslan vägleda oss.

Dr Robert Lanza talar om samma problematik vad det gäller ny forskning. Han menar att logiken räcker inte när man diskuterar saker som inte har några referensramar eller meningsfulla definitioner. Vi behöver erfarenhet, jämförelser med något man känner till, för att de ska bli meningsfullt för logiken.

Ambres och den moderna vetenskapen tar upp livets stora frågor.

Människan skapar livsrummet

Ambres har förklarat att vi skapar livsrummet; att ytan, sträckan och rummet inte kan existera utan en iakttagare. -Hur väl stämmer detta påstående enligt vetenskapen?

Ligger det någon sanning i att det behövs en observatör för att skapa världen. -Ja, det verkar faktiskt så.

Många människor tror att det finns två världar, en som finns utanför oss, och en som vi upplever i vår hjärna. Men ingenting går att varsebli annat än själva varseblivningen och ingenting existerar utanför medvetandet. Den värld du ser utanför dig är beläget i hjärnan eller i sinnet. -Även för de som studerar hjärnan är detta häpnadsväckande och omskakande.

På den mest grundläggande av nivåer antyder studierna att verkligheten skapas av var och en av oss, enbart genom vår uppmärksamhet. På sinnets och materians lägsta nivå skapar var och en av oss världen.


Vi kan tro och bedyra att det skulle finnas ett universum där ute även om det inte fanns något liv, men den föreställningen är ju bara en tanke, och en tanke kräver en levande organism. Utan organismen, vad om något, finns egentligen där? / Robert Lanza


Ambres och modern vetenskap om medvetenheten.

Hur fungerar det?

Hjärnan omvandlar elektrokemiska impulser från våra fem sinnen så att vi får en upplevelse och en tredimensionell helhet. Vår hjärna tolkar hela tiden de sinnesintryck vi tar emot. 

Vi får också vara medvetna om att våra sinnen kan ge upphov till hallucinationer, illusioner och att sinnena bara tolkar ett spektrum av den yttre verkligheten.


Du skapar färger

Ljusfotoner är energibitar som inte har någon färg i sig själva men när dessa studsar mot föremålen uppstår olika kombinationer av våglängder som reflekteras och fångas upp av vårt öga och tolkas i hjärnan som olika färger. Färger existerar enbart i vår inre verklighet och inte i det yttre. 

Du skapar ljudet

Du kanske har hört den klassiska frågan; -Om ett träd faller i skogen och ingen är där och lyssnar, hörs det något då?

Svaret på denna fråga är; -Nej, det hörs inget ljud.

Ljud skapas av en störning i ett medium, vanligtvis luft. Ett träds fall skapar snabba luftpulser när det slår i marken men luftrycksvågor avger inget ljud. Luftpuffarna får trumhinnan i örat att vibrera och det skickas signaler till ett område i hjärnan som registrerar ljud. En observatör, någon som lyssnar, örat och hjärnan är lika nödvändiga för att skapa ljud. Ljud existerar bara i vår inre verklighet och inte i det yttre.

Existerar ljud i den yttre verkligheten.


Max Tegmark, en av världens mest kända forskare säger:

"Som neurologerna nu har studerat i detalj bearbetas den information som registreras av näthinnorna på mycket komplexa sätt och den används för att uppdatera en avancerad modell av yttervärlden som lagras i din hjärna.

Titta framför dig och du ska finna att tack vare denna avancerade informationsbearbetning blir din verklighetsmodell tredimensionell trots att råbilderna som skickas från dina näthinnor är tvådimensionella.

Ambres och modern vetenskap om verklighetens innersta natur.

Hjärnan uppdaterar kontinuerligt sin verklighetsmodell med hjälp av all relevant information som finns tillgänglig, som ljud, beröringar, dofter och smaker. Låt oss kalla denna verklighetsmodell din inre verklighet, för den representerar din subjektiva upplevelse av den yttre verkligheten från ditt medvetandes inre utsiktspunkt.

Denna verklighet är inre också i den meningen att den bara existerar för dig; det känns som om ditt medvetande betraktar yttervärlden, fast i själva verket betraktar det bara en modell av verkligheten som finns i din hjärna – som i sin tur hela tiden uppdateras för att följa det som sker utanför hjärnan via avancerade men automatiska processer som du inte är medveten om." 

Ambres och modern vetenskap om människans skaparkraft.

Människan skapar tiden

Ambres: Tid, såsom ni ser och uppfattar den, existar inte, utan tid är rörelse.

Vetenskap: Tiden är förknippad med det livsrum vi befinner oss i och är också knutet till materian. Tiden skulle inte kunna existera utan massa. Tid är massa i rörelse.

Vad är tid enligt Ambres och vetenskapen.

Tiden är föränderlig

Ambres: Tidsuppfattningen är personlig och inte konstant. Planeten t ex har en annan frekvens och ligger lite före människan i tid.

Vetenskap: Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori kommer en observatör som bor i någon avlägsen galax uppleva tiden och rummet annorlunda. Vår fysiska rymd har inga linjaler och klockar förinstallerade. Tvärtom måste varje observatör definiera egna måttstockar och klockor, som i sin tur definierar hennes begrepp om rummet och tiden. Allt är relativt. Alla observatörer kan uppleva tiden och rummet på olika sätt.

I bästa fall kan vi tala om ett NU i förhållande till en observatör i rörelse, men då är det som är verkligt för mig inte detsamma som det som är verkligt för dig.


Flera NU

Det som är fascinerande med tid är att det finns en tid för varje punkt i rummet. Tiden beror inte bara på var vi befinner oss, på vår närhet till massa, utan också på den hastighet vi rör oss med. 


Stillbilder blir rörelse

Ambres: Är ni vakna? Hur mycket minns ni av dagen? Det är först när ni blir engagerade i något som ni är vakna och och lägger märke till detaljer. Ni är vakna på sin höjd 4 timmar under en dag, dessemellan är ni sovande, trots att ni säger att ni är vakna. Ni sätter samman den vakna tiden till kronologisk tid.

Vetenskap: Dr Robert Lanza menar att tiden är den inre upplevelsen som ger liv åt rumsliga händelser. Sinnet ger liv åt världen som motorn och växlarna i en projektor. Sinnet väver ihop en serie stillbilder till en ordning, en ström av liv. Rörelsen skapas bara inom oss genom att vårt sinne "samkör" bildrutorna. 

Den subjektiva känslan av att leva i framkant av tiden är delvis en illusion, ett trick som sinnet tar till i sina försök att skapa ett begripligt, strukturerat mönster för naturen där en kalenderår följer på nästa. Men tiden i universum går inte i sekvenser, även om vår vanemässiga varseblivning än hävdar att det är så. 


Tiden stannar

Ambres: Flödestid kan inte mätas och flödestid är överallt omkring er. Genom att alla har olika grundfrekvens så upplever ni också olika flödeshastigheter.


Det finns ögonblick när tiden inte processas mentalt t ex vid

 • klarhet
 • mental tomhet
 • ögonblicklig fara
 • nya upplevelser

Dessa ögonblick tvingar på oss ett mer centrerat medvetande och vi kan då uppleva att tiden står still. 


Var finns tiden?

Om tiden inte finns utan är massa i rörelse. Var finns då tiden?

Ambres har sagt att vi bär tiden med oss i vårt minne och att vi inte lämnar något bakom oss. Allt är här och nu.

Inom vetenskapen är tid ett mått på förändring, om inget förändras finns ingen tid. Vetenskapen beskriver inte hur ting utvecklas i tiden utan hur tingen utvecklas i lokala tider och hur de lokala tiderna utvecklas i förhållande till varandra. 


Vad består verkligheten av enligt Ambres och vetenskapen.

Det verkar som om varje ögonblick av våra liv påverkar alla andra ögonblick, både framåt och bakåt i tiden.


Ytan en reflex

Ambres pratar om Mayan, den materiella världen, som är den karta vi orienterar oss i. När vi till fullo förstår att världen är en reflex av vad vi själva sänder ut förstår vi också att vi måste förändra oss själva för att kunna förändra världen

Med tanke på vad som tidigare nämnts att vi som observatörer skapar verkligheten så är det en fullt rimlig tanke. 


Allt är ett

Ambres vill verkligen få oss att förstå att allt är ett. Att vi alla är förbundna med varandra, med naturen, och att det inte finns någon separation i egentlig mening. Det vi gör mot andra gör vi också mot oss själva.

Men finns det någon förklaring till detta?

Den esoteriska läran har i flera tusen år vetat att inget är separerat från något annat. Kvantfysikens pionjärer upptäckte i början av 1900-talet att de allra minsta bitarna materia inte ens var materia, utan de var ibland en sak och ibland någonting helt annat, ofta många möjliga saker på en och samma gång.

Dessa subatomära partiklar hade inte någon innebörd som separata enheter, utan bara när de ställdes i relation till allting annat. På den mest elementära nivån gick det inte att hacka sönder materia till mindre, självständiga enheter, den var helt odelbar. Universum bestod av ett dynamiskt sammankopplat nät som de kom att kalla Nollpunktsfältet, ett osynligt nät som länkar allt samman.

Mänsklig varseblivning sker på grund av interaktionen mellan hjärnans subatomära partiklar och havet av kvantenergi. Vi står bokstavligen i resonans med vår omvärld.

Om vi människor består av av energi som integrerar med ett fält som sänder och tar emot information, var slutar då vi och var börjar världen utanför? 


Vi är det vi känner

Vi varseblir ett föremål genom att ställa oss i resonans med det, genom att synkronisera oss med det. Att känna världen innebär bokstavligen att vara på samma våglängd som den, enligt kvantvetenskapen.

I vårt dagliga liv är vi alltid det vi känner. Jag är frisk när jag känner mig frisk. Jag är rik när jag känner mig rik. Jag är glad när jag känner mig glad osv. 


Människan kan inte dö

Ambres har förklarat att det finns ingen död i egentlig mening, utan bara en övergång, och att vi är så oändligt mycket mer än bara ett enda kort flyktigt liv. Den fysiska kroppen återgår till sitt ursprung och ingår i planetens ekologiska system. 

Fritz-Albert Popp, tysk forskare inom biofysik, menar att när vi dör upplever vi en "särkoppling" mellan vår frekvens och materian i våra celler. Döden kanske bara handlar om att gå hem, eller rättare sagt, att stanna kvar - att återvända till nollpunktsfältet. 

Ambres har också nämt att vi upplever det som om vi föds in i livet, likt att vi öppnar en dörr och stänger en annan när vi dör. Men det är en illusion. Vi förflyttar oss aldrig. Det är livsrummet som byggs upp runt oss.


Varför är du här just nu, till synes slumpmässigt placerad på randen till oändligheten? Svaret är enkelt: dörren är aldrig stängd. Den matematiska sannolikheten för att ditt medvetande skulle dö är noll.
/ Dr Robert Lanza


HÄR KOMMER MER TEXT SÅ SMÅNINGOM...

Men jag har fler projekt på gång än tid just nu (även om tiden är en form av illusion).


Esoterisk kunskap

Den esoteriska kunskapen har varit svårtillgänglig och förborgad och så har det också varit, säger Ambres. Kunskapen har hållits dold för människan av sådana som haft makten. De som ansett sig invigda har låst dörren till kunskapen och utestängt andra från vetskapen om den. Men nu ska kunskapen släppas fri och ska förmedlas till de som vill lyssna. Genom att leva kunskapen så sprider den sig som ringar på vattnet.

"Den esoteriska vägen är ingen lätt väg. Det är den svåraste väg man kan gå. Men längs den väntar det absolut största äventyret! Ingen resa runt denna planet eller i kosmos kan överträffa varje människas resa inåt mot det inre jaget." / AMBRES

Mediet Ambres och forskaren Max Tegmarks syn på livet.

Syftet

Syftet med denna kunskap är att blicka inåt för att lyfta människan till en ny medvetenhet och till nya insikter. När människan börjar ifrågasätta sig själv, det skapade egot, och den ärva världsbilden så kommer hon i kontakt med sin grundpersonlighet och sitt gudomliga jag. Genom att ta bort det filter vi ser världen igenom kan vi leva utan rustning och rädslor. Vi är alla en del av helheten, på den icke-fysiska nivån är vi alla ett enda medvetande, som har manifesterat sig fysiskt i en mångfald variationer. Vi skapar tiden, rummet och formar världen. När vi förändras, förändras också världen.


Såsom det inre, såsom det yttre

Vi kan inte skapa fred så länge som vi inte har friden inombords. Människan är en spegling av den värld de befinner sig i. Har du fruktan så blir du också angripen. Människan kämpar utåt, i en värld som kämpar mot sjukdom och fattigdom, men kampen borde vara inåt, mot oss själva och den föreställningsvärld vi lever i.


Skapa den Stora Drömmen

Människan har en egen vilja men använder den inte. Längtan kan vara en vilja till förändring och nuets möjligheter skapar morgondagens sanning och möjligheter. En dag vänder hon sitt ansikte inåt och då kan hon förändra världen och förändra drömmen. Hon är både drömmaren och drömmen. Fastna inte i den lilla drömmen som är kopplad till det förflutna för då missar vi den Stora Drömmen. Så länge vi kämpar så kommer vi aldrig att nå dit. Ge upp din dröm och du är där. När vi förändras så förändras världen.

Fråga dig själv

 • Är jag tillfreds eller har vanan blivit ett mönster?
 • Har jag en livssensualitet i mitt liv, lever jag fullt ut eller försöker jag bara överleva?
 • Vad skulle jag vilja fylla mitt liv med?
 • Vad är det jag längtar efter?
 • Blir jag sedd och hörd för vem jag är?
 • Måste jag bevisa något?
 • Är jag rädd att förlora den förlamade tryggheten?
 • Är jag rädd att förlora kontrollen?
 • Vad är det som håller mig tillbaka?
 • Vilken process måste jag gå igenom för att förändra världen runt omkring mig?
 • Håller jag min dröm levande?

Att tänka på

 • Bli medveten om de krafter som styr dig.
 • Förstå mekanismen hur världen fungerar.
 • Se att varje förändring du gör medför konsekvenser.
 • Inse att det är du själv som är det mest värdefulla du har i ditt liv.
 • Skaffa dig en inre trygghet.
 • Sök försoning med alla dina inre rollgestalter.
 • Lägg inte skulden på andra eller något i ditt yttre.
 • Lär känna dig själv och få en total förståelse.
 • Du kan inte kämpa emot något utan att få mer av det du inte vill ha.
 • Ta fram den mjukhet och värme som finns inom dig.


Fotnot

När jag skrev denna text fastnade jag i begreppet tid. Jag visste inte hur jag skulle förklara tiden ur vetenskapligt perspektiv. Det gick trögt och jag kände mig lite less. På morgonen när jag vaknade fick jag en känsla av att ta en bok ur bokhyllan. Tog på måfå en bok som jag beställt för länge sedan men inte hunnit läsa än. Ibland sticker jag i ett vackert bokmärke för att markera att boken inte är läst. Nu slog jag upp boken, där bokmärket låg. -Här står det beskrivit vad tid är och inte av vem som helst utan Dr Robert Lanza, som har utforskat naturvetenskapen i över 40 år. Han anses som en av världens främsta forskare.

Det jag lärt mig av tid är att det är en illusion och att "hjärnans stillbilder" istället kan vara "staplade ovanpå varandra" så att alla skeenden händer samtidigt. Det slår mig helt plötsligt - Hände allt detta NU.


 

 

 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.