Drömmens betydelse

Vägvisande dröm.

Drömtydning

Genom att tolka våra drömmar kan vi lära oss mer om oss själva och se det som hindrar oss från att leva våra liv fullt ut.

Ingen av oss hade egentligen något val att bli den vi är. Vi är alla präglade till vår subjektiva identitet – vårt ego. Vi är präglade av det samhälle vi lever i, och dess religion, tradition och kultur, men kanske allra främst är vi formade av våra föräldrar eller de som fostrade oss. Våra föräldrar har i sin tur fått sina värderingar, övertygelser, åsikter och verklighetsbeskrivning från sina föräldrar så även tidigare generationer har stor påverkan på hur vi är som personer idag.

Nu är det inte meningen att vi ska döma någon, inte oss själva heller. För att leva i dagens samhälle måste vi ha en identitet och vi måste ha fått världen beskriven för oss för att kunna leva i den.

Genom att tolka drömmen och dess budskap kan vi ifrågasätta hur vi uppfattar verkligheten och lämna utrymme för nya tankegångar och ett nytt sätt att se på världen kan då ta form. Vi kan ta mer medvetna beslut istället för att reagera och handla utefter gamla mönster.


Värdefullt vetande

För att du ska kunna tolka din dröm behöver du ha en viss förståelse för hur verkligheten är uppbyggd och förstå att du är betydelsefull i skapelseprocessen.


Våra sinnen skapar verkligheten

En fågels kvitter skulle inte existera om det inte fanns ett sinnesorgan som tolkade de ljudvågor och tryckskillnader i luften som fågelns stämband gett upphov till. Men det gäller inte bara ljud utan alla våra fem sinnen behövs för att skapa världen. Verkligheten, såsom vi uppfattar den, existerar bara i våra huvuden.

Våra sinnen har sin begränsning och kan bara tolka ett visst spektrum av frekvenser. Det finns djur som både hör och ser sådant som vi människor inte kan uppfatta. För att komplicera det ytterligare kan våra sinnesorgan vara olika finstämda så att du och jag inte uppfattar samma sak. Vi kan dessutom sålla bort sådant som vi inte vill se eller höra, medvetet eller omedvetet. Tala om att vi lever i en högst personlig verklighet!


Verklighetens uppbyggnad

  1. Sträcka
  2. Yta
  3. Rum
  4. Rörelse (som också skapar tid)
  5. Iakttagare

De fyra första dimensionerna kan bara existera om någon upplever och betraktar dem. I vårt fysiska universum finns vare sig måttstock eller tid. Det är vi människor som definierar både rummet och tiden men varje iakttagare kan uppleva rummet och tiden på olika sätt.

Medvetandet skapar verkligheten.

På den absoluta grundnivån existerar inte materian utan det är istället vibrerande och obestämbar energi som befinner sig i ett tillstånd av alla tänkbara möjligheter till dess att vågen kollapsar i en bestämd form. I början av 1900-talet upptäckte forskarna att det som fick elektronen att stanna upp i ett fast tillstånd var när den observerades.

En grundläggande slutsats av den nya fysiken erkänner också att observatören skapar verkligheten. Som observatörer, är vi personligen involverad med skapandet av vår egen verklighet. Fysiker tvingas erkänna att universum är en "mental" konstruktion.

Det är dessutom högst troligt att vi är omgivna av flera livsrum, ett oändligt antal universum, som våra sinnen inte kan uppfatta. Varje dimension har sitt unika frekvensområde som våra sinnen inte kan uppfatta.


Vem är du?

Vem är du egentligen? Ofast identifierar vi oss med våra egenskaper och våra övertygelser. -Så här är jag!

När vi tyder drömmar är det bra att veta skillnaden mellan grundpersonliget och rollgestalter.


Grundpersonlighet

Vår grundpersonlighet är summan av tidigare inkarnationer, med talanger och förmågor som specialiserat sig fram i inkarnation efter inkarnation. De egenskaper och talanger du har och som inte är inpräglade eller ärvda från tidigare generationer, tillhör din grundpersonlighet. Uppskattningsvis ärver vi ca 90% av våra egenskaper och ca 10% är då våra egna, helt unika egenskaper, talanger och förmågor, som vi föddes med. Vår grundpersonlighet har en högre medvetandenivå än vårt inpräglade subjektiva ego.


Rollgestalter

Vi tycker ofta att vi är precis som vi alltid har varit men nog är det så att vi hade ett helt annat tänk och ett annat uppförande när vi var fem år mot idag. Vi uppträder också annorlunda när vi pratar med vår partner än när vi pratar med vår chef. Vi intar olika roller och det är helt normalt. Det är också fullt naturligt att våra rollgestalter ser annorlunda ut över tid och att nya roller skapas allt eftersom vi växer och utvecklas.

Vi kan förändras ganska radikalt beroende på situationen och vem vi pratar med. Kroppsspråket, blicken, tonfallet, språkbruket kan vara helt annorlunda när du vänder dig till en auktoritär vuxen person än när du vänder dig mot ett litet spädbarn. Rollerna kan ändra plats blixtsnabbt.

Alla rollgestalter blir summan av vem vi är och vi är beroende av att dessa kommer överens så att vi inte upplever inre konflikter. För att vi ska må så bra som möjligt är det också en fördel om alla våra rollgestalter, från födelse till idag, känner sig bekräftade och älskade.


Exempel
Låt oss säga att du gillade att skratta högt och vara lite så där allmänt flamsig när du växte upp. Dina föräldrar bannade detta beteende och sa att det inte passade sig. Du ändrade dig. Du tryckte undan den flamsiga sidan hos dig själv och du antog en mer allvarlig roll gentemot din omvärld.

Vi lämnar ingenting bakom oss. Vi bär det förflutna och alla roller inom oss och den flamsiga rollgestalten finns kvar, fast dold, undanträngd, skuldbelagd och oälskad. Kanske känner du en ilska när du träffar flamsiga personer. Du tycker verkligen att de borde skärpa till sig och ta livet mer seriöst! När du känner denna ilska är det en fingervisning om att du borde titta på var ilskan kommer ifrån. Den som är ilsken är den del av dig som du har trängt undan. Hon vill nu komma fram, bli sedd och älskad.


Egot har mycket svårt att se sin egen spegelbild men egot kan så att säga spegla sig i sin omgivning. Det innebär rent konkret att beroende på vilka ögon du ser med ser du olika saker. Det säger ganska mycket om dig själv och vem du är. Om du t ex är arg ser du med ilska ögon på omvärlden och du kommer säkerligen hitta många saker att vara arg över, både i olika situationer och hos människor. Var kommer ilskan ifrån?

Det kan också hända att en rollgestalt blir dominerande och inkräktar på de andra rollgestalterna. Vad händer om någon roll tar över? Den duktiga, den osäkra och rädda? Hur påverkar de övriga roller? Kan rollerna komma överens? Blir alla roller sedda och bekräftade?

Personligheten är summan av rollgestalternas samarbete med varandra.

Att lära känna sig själv och sina roller kan stundtals vara mycket jobbigt och svårt just för att du måste ifrågasätta dig själv och dina beteenden. Men det kan också vara en spännande och rolig utmaning. Du upptäcker att du har tagit efter gester och mimik från någon vän. Din dialekt härstammar från orten där du bor. Du har gjort ditt yrkesval utefter dina föräldrars förväntningar. Du tar in kunskap via böcker och nu har de tankegångarna blivit dina. Du präglas och formas av din omgivning hela livet.

Vem var du innan du skapades?


Vem skapar drömmen?

Det är grundpersonligheten som arbetar fram drömbilderna. Den försöker att ge oss drömmar, som vi ska kunna tolka så att vi kan genomskåda oss själva, alla rollgestalter som omger oss, så att vi kan befria oss, växer inåt och tömma det undermedvetna. Den använder sig av symboler för att visa på konflikter som finns i det undermedvetna.

Grundpersonligheten har inget språk, har inget subjektivt medium att arbeta igenom, för det subjektiva medium den skulle kunna arbeta genom är uppbundet av våra olika inpräglade roller, som inte accepterar något som hotar dess existens. Det är därför som grundpersonligheten på olika sätt, både under dagen och natten, ger symboler för att få oss att inse att rollerna är uppbyggda ur en illusion. Grundpersonligheten gör sig också hörd via känslan eller genom en plötslig visshet.


Delar av dig

Vi är så vana att identifiera oss som en fysisk kropp och det kan kännas lite konstigt att se på oss själva som andliga varelser, att vi existerar även i en icke-fysisk form. Som andliga varelser är vi mer komplexa och vidsträckta till vår natur än vad vi oftast är medvetna om. När vi tolkar drömmar så kan det vara bra att känna till följande begrepp även om alla inte förekommer i nattdrömmen.


Egot

Egot är den präglade delen av dig själv som du främst identifierar dig med. Genom ditt Ego möter du världen och upplever ditt unika liv. Egot kan vara din bästa vän, liksom din värsta fiende, och i sin omedvetenhet skapar Egot världen.

LÄS MER OM EGOT


Överlevaren

Överlevaren är en fantastisk kraftkälla, en riktig urkraft, som kan ta över vid extrema situationer och när din överlevnad är hotad. Denne har till uppgift att hålla din fysiska kropp vid liv, oavsett om du vill fortsätta leva eller inte. Överlevaren finns med till sista andetaget, det är den som sporrar dig att överleva även i de mest extrema och outhärdliga situationer. Den finns kvar hos dig även om du har förlorat både hopp och livsgnista. Överlevaren finns i varje människa och i varje livsyttring som någonsin existerar. Alla makalösa prestationer som sker när livet står på spel är oftast Överlevarens förtjänst. Denne kan ge extraordinär kraft vid olyckor, där kanske en mamma får en osannolik styrka när hon ska rädda sitt barn som ligger under en bil. När Överlevaren träder in så kan det som vi kallar mirakel inträffa. Överlevaren är livgivaren, lika mäktig som livet självt.


Sabotören

Om Överlevaren är en fantastisk livgivare är Sabotören dess motsats. Sabotören är summan av alla negativa tankar som vi tänker om oss själva. När vi klankar ner på oss själva, säger att vi inte kan, att vi inte duger, att vi är fula och att ingen tycker om oss, då ger vi näring till Sabotören. Växer den till sig så kan den ta över och ge oss en förvrängd bild av verkligheten, precis som en person som lider av anorexia kan få en förvrängd kroppsuppfattning, och ser sig själv som tjock fast denne bara är skinn och ben. Om Sabotören får övertaget kan det få stora negativa konsekvenser för vårt hälsotillstånd, då dess kraft är mer nedbrytande än uppbyggande. När du märker att du dömer dig själv lite väl hårt så är det kanske Sabotören som hälsar på. Säg hej till Sabotören och hejdå.


Skuggan

Skuggan är summan av alla dina rädslor, konflikter, trauman och alla de oönskade egenskaper som du inte vill se hos dig själv. Skuggan är allt det som du vill undvika. Dina rädslor, Skuggan, kan manifestera sig i allt och alla, och kan vara brevet från Skattemyndigheten likväl som din argsinte granne. Skuggan är envis, oförtröttlig och ger sig aldrig. Skuggan kommer att jaga dig till dess du stannar och gör upp med dina rädslor. Ju mer du försöker undfly och undvika det du är rädd för, desto starkare och större blir din Skugga, för denne växer av dina rädslor. Skuggan ger dig igen ro vare sig under dagen eller natten, denne är din värsta mardröm.

När du slutar fly kommer du upptäcka att Skuggan är mycket samarbetsvillig, hjälpsam och vill dig väl. När du accepterar din Skugga så förändras skepnaden från något hotfullt till en tillgång. Om du möter din Skugga, det vill säga dina rädslor och de sidor du inte vill se hos dig själv, så kommer du att se att det var en illusion, en produkt av dina tankar.


Väktaren

Väktaren har till uppgift att skydda dig från att återupprepa känslomässigt jobbiga erfarenheter, vilket gör att du kanske inte minns delar av din barndom. Väktaren är dig mycket trogen och lämnar inte sin post förrän du ber denne stiga åt sidan för att möta och bearbeta dina trauman, stora som små. Kom ihåg att ur det lilla barnets perspektiv är nästan alla känslor stora och överväldigande. Tacka Väktaren för dess beskydd och lojalitet.


Den Gamla Visa eller Vise

Skuggan och Den Gamla Visa jobbar mycket bra ihop. Den Gamla Visa är summan av all din visdom och klarhet. Djupt inom dig vet du varför dina trauman, dina rädslor och konflikter har uppstått i ditt liv och du vet också hur du kan förlösa dem. Den Gamla Visa står för tillit och trygghet och har svaren på alla dina frågor.

Den Gamla Visa kan liksom Skuggan manifestera sig i allt och alla. Om det är något du går och funderar på kan Den Gamla Visa ge dig svar på många olika sätt så det gäller att vara uppmärksam. Svaret kan komma i en bok, i ett tv-program eller när du pratar med en vän. Det kan vara ett ord, några meningar som får dig att reagera och du kan få en idé, en aha-upplevelse, en visshet, en klarhet och saker och ting faller på plats. Den Gamla Visa förekommer och vägleder dig ofta i dina drömmar. Den Gamla Visa eller Vise finns alltid där för dig.


Vägvisaren

Vägvisaren är en oändligt stor kraftkälla som finns på individuell, kollektiv och universell nivå för att visa oss alla riktningen och vägen framåt. Vägvisaren kan vara det du kallar slump och tur men kan också vara olycka och otur. Vägvisaren är mån om att du följer din själsresa och ser till att du inte hamnar på sidospår.

Vägvisaren samarbetar med både Skuggan och Den Gamla Visa och förmedlar sig ofta genom dina känslor och din intuition. Vägvisaren ger dig en positiv känsla när du är på rätt väg och en dålig magkänsla när du håller på att ta ett beslut som inte är i samklang med ditt högre syfte. Egot och Vägvisaren är inte alltid överens därför använder sig Vägvisaren ofta av symbolspråk i dina nattdrömmar för att nå fram med sitt budskap.


Vägvisardrömmar
Ca 15-30% av våra drömmar är vägvisande för att hjälpa oss ta ut riktningen i livet men beslutet ligger alltid hos drömmaren själv. Det är en upplysande dröm men vägvisaren värderar ingenting. Vägvisardrömmarna kan tidvis vara mer eller mindre frekventa beroende på livssituationen. Om vi saknar närvaro, engagemang i våra liv så saktas drömmen ner och drömtiden blir stilla. Det blir ingen utveckling och vägvisaren ger inga budskap. Vägvisardrömmarna kan innehålla mer symbolik än de andra drömmarna.


Vittnet

Vittnet registrerar allt som händer i ditt liv, från födelse till död, helt utan värdering. Ibland kan Vittnet spelas upp vid chock och vid en nära-döden-upplevelse, då kan hela livet passera revy på några sekunder. Vittnet kan också vara dig behjälplig när du t ex glömt var du lagt dina nycklar. Vittnet kan ge dig ett så kallat nyck eller infall som leder dig rätt eftersom Vittnet vet allt det som du glömt.

När Vittnet gör en så kallad ”back-up” kan du uppfatta det som ett susande eller ringande i vänster öra. Vittnet är alltid helt och fullt närvarande i ditt liv och spelar in allt som sker, även det som du har sorterat bort som oviktigt. Vittnet ser till att ditt liv blir ett unikt avtryck i kosmos. Tack för det vittnet!


Inkarnationsskuggan

Ditt liv, som har blivit inspelat av Vittnet, kommer att bli en del av Inkarnationsskuggan i din själs nästkommande inkarnation. Inkarnationsskuggan är uppbyggd av vittnen ända från tidernas begynnelse och har följt med i hela utvecklingsspiralen från gasform, mineral, växtriket, djurriket till människan. Det finns ingenting som är dött i universum utan allting har någon form av medvetande vilket vittnet kan hämta erfarenheter ur.

Inkarnationsskuggan sammansmälte med dig när du föddes och denna skugga följer dig genom hela livet. När du blir medveten om den så kan du hämta lärdomar från Inkarnationsskuggans oändliga rikedom av vishet, kunskap och erfarenheter. Genom Inkarnationsskuggan har du tillgång till en fantastisk och helt enorm kunskapskälla. Du bär evigheten med dig!


Kroppsminne blir cellminne
Ett kroppsminne som uppstått i detta livet kan bli till ett cellminne i nästkommande liv. Likväl kan kroppsminnen från tidigare inkarnationer ha blivit ett cellminne i vår kropp i nuvarande liv. Vägvisaren tar inte upp detta i drömmen. Vi kan däremot levandegöra bilden varifrån minnet uppstod och genom vår betraktelse och förståelse kan det också förlösas i nuet.


Olika drömtillstånd

Det finns flera olika sorters drömtillstånd och under ett dygn går vi från ett drömtillstånd till ett annat.

  • Dagsdrömmen är de känslomässiga händelser och situationer i vårt vardagliga liv som väcker upp oss från vårt rutinmässiga tänkande.
  • Nattdrömmen är den verklighet vi befinner oss i under natten när kroppen sover.
  • Dagdrömmen är det tillstånd vi befinner oss i när vi medvetet fantiserar om vår framtid och lägger ut frön för en potentiell framtid.

Vår Personliga livsdröm existerar i samklang med den Stora Drömmen, den kollektiva och även den universella drömväven


Nattdrömmen

När vi befinner oss i nattdrömmen är det en faktisk verklighet för oss. Vi har svårt att genomskåda att det bara är en illusion, en dröm. Vi känner, upplever och använder vår kropp trots att vi rent konkret inte har tillgång till vår fysiska kropp eller befinner oss i en fysisk verklighet. Det är oftast först när vi vaknar som vi förstår att vi har drömt.

Nattdrömmen befinner sig i en annan frekvens än den fysiska, som har en trögare frekvens. Det är också därför vi har så svårt att komma ihåg drömmen, den är subtilare och mer förgänglig än ett verkligt, upplevt minne.

Du är den som skapat drömmen, den som upplever och även drömmen själv. Allt är du.


Hur tolka drömmen?

Nu har vi äntligen kommit till själva drömtolkningen. Hur gör man?

Skriv ner händelseförloppet i drömmen så snart du vaknat. Försök få med så mycket som möjligt, även de små detaljerna, för de kan vara mycket betydelsefulla och viktiga vid tolkningen.

Tips: När du lägger fram papper och penna på kvällen kan du tänka att det är din avsikt att drömma och att komma ihåg den.

Drömmen kan bestå av många olika drömfrekvenser. Skriv ner alla du kommer ihåg. Även om berättelserna kan skilja åt kan de höra ihop och ge dig ett mer fullständigt budskap.

Skriv också ned vilka känslor du hade i drömmen. Vilken känsla vaknade du med?


Anmäl ditt intresse

Oavsett om du vill ha hjälp med hur du ska tyda din dröm eller själv vill lära dig tyda dina drömmar så kan du kontakta mig för att anmäla ditt intresse.

Drömtydning enligt Ambres tekniker.

 

 

Boka energigivande massage hos Caritas Wellness och sätt fart på livslust och livsenergi!

ANDRUMMET

Östergatan 1b, Uddevalla

Mobil 0701-503111


Behandlingar


Boka massage

Prislista massage i Uddevalla och Kungshamn.

Drömtydning


Om mig

Caritas Wellness

Bilden är från 2013 när jag besökte Queenstown på Nya Zeeland. När jag nyfiket påbörjade min vandring uppför berget förväntade jag mig inte att hitta en stor drömfångare på toppen. Så är det ofta i livet. Vi vet inte alltid vart våra första steg kommer att leda oss till.

Om du är redo för förändring i ditt liv kan jag verkligen rekommendera Chakraflödesmassage eller Access Bars. -Hitta din lust, glädje och livsenergi!

Läs mer om mig


Köptips

Vill du testa det vitaliserande LifeWave X39-plåstret? Beställ provförpackning av mig.


Artiklar 

Caritas Wellness Samlingssida artiklar


Annonser

Köp yogamatta och kläder för yoga.

Bra böcker inom hälsa kropp, själ och sinne.


Följ på Facebook

Få info om erbjudanden och intressanta aktiviteter.